پایگاه داده ها فریبا صالحی

جزوه پایگاه داده ها فریبا صالحی

استاد استاد : فریبا صالحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۹ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد فریبا صالحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

پایگاه داده ها پویا فوده

جزوه پایگاه داده ها پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ دانلود توضیحات جزوه درس پایگاه داده ها استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

پایگاه داده ها علی جماعت

جزوه پایگاه داده ها علی جماعت

استاد استاد : علی جماعت رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد علی جماعت در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس…

پایگاه داده جواد محمدزاده

جزوه پایگاه داده ها جواد محمد زاده

استاد استاد : جواد محمد زاده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۸ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس پایگاه داده ها استاد جواد محمد زاده در دانشگاه آزاد کرج .