سیستم های عامل ساسان حریفی

جزوه سیستم های عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ دانلود توضیحات جزوه مربوط به درس سیستم های عامل استاد ساسان حریفی که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

سیستم های عامل علیرضا نیک روان

جزوه سیستم های عامل علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیک روان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۳ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

سیستم عامل الماسی

جزوه سیستم عامل ساناز الماسی

استاد استاد : ساناز الماسی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۶ دانلود توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس سیستم عامل استاد ساناز الماسی در دانشگاه آزاد کرج