اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

جزوه اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

استاد استاد : بشیر باقری نخجوانلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

شبکه های کامپیوتری مهدی ملامطلبی

جزوه شبکه های کامپیوتری مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

سیستم های عامل علیرضا نیک روان

جزوه سیستم های عامل علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیک روان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۳ دانلود توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

گرافیک کامپیوتری اعظم باستان فرد

جزوه گرافیک کامپیوتری اعظم باستان فرد

استاد استاد : اعظم باستان فرد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ دانلود توضیحات جزوه درس گرافیک کامپیوتری استاد اعظم باستان فرد در دانشگاه آزاد کرج .