جزوه ریاضیات مهندسی رضا عزتی

استاد استاد : رضا عزتی رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۷ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Mathematics%252520%28%252520Reza%252520Ezati%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه ریاضیات مهندسی الهام السادات هاشمی زاده

استاد استاد : الهام السادات هاشمی زاده رشته رشته : مشترک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Mathematics%252520%28%252520Elham%252520Sadat%252520Hashemi%252520Zade%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس ریاضیات مهندسی استاد الهام السادات هاشمی زاده در دانشگاه آزاد کرج .