جزوه اقتصاد مهندسی کاظم نصیری کاشانی

استاد استاد : کاظم نصیری کاشانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Economy%252520%28%252520Kazem%252520Nasiri%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس اقتصاد مهندسی استاد کاظم نصیری کاشانی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه سیستم های اطلاعات مدیریت شهرام آجرلو

استاد استاد : شهرام آجرلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FInformation%252520Management%252520Systems%252520%28%252520Shahram%252520Ajorloo%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس سیستم های اطلاعات مدیریت استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه طراحی الگوریتم ها هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesign%252520Algorithms%252520%28%252520Hadi%252520Sabouhi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات اسلایدهای درس طراحی الگوریتم ها استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه طراحی زبان های برنامه سازی محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۰۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesigning%252520Programming%252520Languages%252520%28%252520Mohammadreza%252520Sarshar%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات اسلایدهای تدریسی درس طراحی زبان های برنامه سازی استاد محمدرضا سرشار در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه زبان تخصصی محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FTechnical%252520Language%252520%28%252520Mohammadreza%252520Sarshar%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب تدریسی همراه با حل المسائل درس زبان تخصصی استاد محمدرضا سرشار برای رشته کامپیوتر در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی عباس جلیلوند

استاد استاد : عباس جلیلوند رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Fundamentals%252520and%252520Programming%252520%28%252520Abbas%252520Jalilvand%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس کنترل کیفیت آماری استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه معماری کامپیوتر ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۳۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Architecture%252520%28%252520Ebrahim%252520Mohammadi%252520Pargo%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه و اسلایدهای درس معماری کامپیوتر استاد ابراهیم محمدی پرگو در دانشگاه آزاد واحد کرج . با تشکر از مهندس عرفان اسماعیلی بابت ارسال جزوات و…

جزوه سیستم های اطلاعات و مدیریت وحید انشائی

استاد استاد : وحید انشائی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FInformation%252520Management%252520Systems%252520%28%252520Vahid%252520Enshaei%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه کامل درس سیستم های اطلاعات و مدیریت استاد وحید انشائی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه ساختمان های داده علی ایزدی

استاد استاد : علی ایزدی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Structures%252520%28%252520Ali%252520Izadi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی وحید انشائی

استاد استاد : وحید انشائی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FIntegrating%252520Organizational%252520Applications%252520%28%252520Vahid%252520Enshaei%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی استاد وحید انشائی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه مبانی داده کاوی مجید خلیلیان

استاد استاد : مجید خلیلیان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۳ اسلاید {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Mining%252520Basics%252520%28%252520Majid%252520Khalilian%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس مبانی داده کاوی استاد مجید خلیلیان در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه مدارهای منطقی شهریار توکلی

استاد استاد : شهریار توکلی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLogical%252520Circuits%252520%28%252520Shahriyar%252520Tavakoli%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی و جدید درس مدارهای منطقی استاد شهریار توکلی در دانشگاه آزاد واحد کرج که مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Networking%252520Lab%252520%28%252520Ebrahim%252520Mohammadi%252520Pargo%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری استاد ابراهیم محمدی پرگو در دانشگاه آزاد واحد کرج که مربوط به تابستان ۹۸ می باشد .

جزوه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات شهرام آجرلو

استاد استاد : شهرام آجرلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FIT%252520Project%252520Management%252520%28%252520Shahram%252520Ajorloo%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات استاد شهرام آجرلو در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه پایگاه داده ها فریبا صالحی

استاد استاد : فریبا صالحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Base%252520%28%252520Fariba%252520Salehi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد فریبا صالحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه اصول طراحی کامپایلرها مجتبی باغبانی

استاد استاد : مجتبی باغبانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesign%252520Principles%252520of%252520Compilers%252520%28%252520Mojtaba%252520Baghbani%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه پیاده سازی سیستم های پایگاه داده پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FImplementation%252520of%252520Database%252520Systems%252520%28%252520Pouya%252520Foode%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات اسلایدهای درس پیاده سازی سیستم های پایگاه داده استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه مباحث ویژه مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSpecial%252520Topics%252520%28%252520Mahdi%252520Mollamotallebi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می‌ باشد .

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Basics%252520and%252520Programming%252520%28%252520Pouya%252520Foode%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ مرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۳۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAnalysis%252520and%252520Design%252520of%252520Systems%252520%28%252520Shahin%252520Mesgari%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس تحلیل و طراحی سیستم ها استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه مهندسی اینترنت رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۶۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FInternet%252520Engineering%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات اسلایدهای مورد استفاده برای درس مهندسی اینترنت استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج . لازم به ذکر است که PDF کامل کتاب مهندسی اینترنت دکتر محسن ملکیان…

جزوه طراحی الگوریتم ها الیاس سلیمی شهرکی

استاد استاد : الیاس سلیمی شهرکی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesign%252520Algorithms%252520%28%252520Elyas%252520Salimi%252520Shahraki%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی الگوریتم ها استاد الیاس سلیمی شهرکی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه مدارهای منطقی پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۴۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLogical%252520Circuits%252520%28%252520Pouya%252520Foode%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات اسلاید های مورد استفاده برای درس مدارهای منطقی استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۲۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FManaging%252520and%252520Controlling%252520IT%252520Projects%252520%28%252520Shahin%252520Mesgari%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات استاد شاهین مسگری در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه محیط های چند رسانه ای اعظم باستان فرد

استاد استاد : اعظم باستان فرد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FMultimedia%252520Environments%252520%28%252520Azam%252520Bastan%252520Fard%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس محیط های چند رسانه ای استاد اعظم باستان فرد در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه تجارت الکترونیک شاهین مسگری

استاد استاد : شاهین مسگری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FElectronic%252520Commerce%252520%28%252520Shahin%252520Mesgari%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از مهندس سلوکی بابت ارسال جزوه .

جزوه مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۰۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FFoundations%252520of%252520Information%252520Retrieval%252520and%252520Web%252520Search%252520%28%252520Hadi%252520Sabouhi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه سیگنال ها و سیستم ها زهرا پور قره خان

استاد استاد : زهرا پور قره خان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSignals%252520and%252520Systems%252520%28%252520Zahra%252520Pour%252520Ghare%252520Khan%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه سیستم های عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperating%252520Systems%252520%28%252520Sasan%252520Harifi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس سیستم های عامل استاد ساسان حریفی که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه شبیه سازی کامپیوتری شاهین مسگری

استاد استاد : شبیه سازی کامپیوتری رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Simulation%252520%28%252520Shahin%252520Mesgari%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس شبیه سازی کامپیوتری استاد شاهین مسگری که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه مهندسی نرم افزار بهناز نحوی

استاد استاد : بهناز نحوی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۴ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSoftware%252520Engineering%252520%28%252520Behnaz%252520Nahvi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ می‌ باشد .

جزوه مهندسی نرم افزار علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیکروان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSoftware%252520Engineering%252520%28%252520Alireza%252520Nikravan%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۱۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLanguage%252520Theory%252520and%252520Cars%252520%28%252520Mohammadreza%252520Sarshar%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس نظریه زبان ها و ماشین ها استاد محمدرضا سرشار در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . لازم…

جزوه طراحی الگوریتم ها محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesign%252520Algorithms%252520%28%252520Mohammadreza%252520Sarshar%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه شبکه های کامپیوتری لیدا فرج پور

استاد استاد : لیدا فرج پور رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Networks%252520%28%252520Lida%252520Faraj%252520Pour%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از سرکار خانم مهندس کبیری بابت ارسال جزوه .

جزوه پایگاه داده ها پویا فوده

استاد استاد : پویا فوده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۱۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl.bepasid.ir%252FJozve%252FData%252520Base%252520%28%252520Pouya%252520Foode%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس پایگاه داده ها استاد پویا فوده در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه معماری کامپیوتر حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Architecture%252520%28%252520Hamidreza%252520Shemirani%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه مدارهای الکتریکی محدثه جهانیان

استاد استاد : محدثه جهانیان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FElectrical%252520Circuits%252520%28%252520Mohadese%252520Jahanian%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس مدارهای الکتریکی استاد محدثه جهانیان در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از جناب آقای…

جزوه مدارهای منطقی ابراهیم محمدی پرگو

استاد استاد : ابراهیم محمدی پرگو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLogical%252520Circuits%252520%28%252520Ebrahim%252520Mohammadi%252520Pargo%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس موسوی بابت ارسال جزوه .

جزوه ساختمان های داده رشید شجاعی

استاد استاد : رشید شجاعی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Structures%252520%28%252520Rashid%252520Shojaei%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه معماری کامپیوتر محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Architecture%252520%28%252520Mahmoud%252520Jafari%252520Nezhad%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس معماری کامپیوتر استاد محمود جعفری نژاد در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه مهندسی اینترنت لیدا فرج پور

استاد استاد : لیدا فرج پور رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FInternet%252520Engineering%252520%28%252520Lida%252520Farajpour%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از خانم مهندس مکاری بابت ارسال جزوه .

جزوه آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Networks%252520Lab%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه پایگاه داده ها علی جماعت

استاد استاد : علی جماعت رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Base%252520%28%252520Ali%252520Jamaat%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس پایگاه داده ها استاد علی جماعت در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد . با تشکر از…

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی محسن میرحسینی

استاد استاد : محسن میرحسینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Fundamentals%252520and%252520Programming%252520%28%252520Mohsen%252520Mir%252520Hosseini%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول  ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه اقتصاد مهندسی بشیر باقری نخجوانلو

استاد استاد : بشیر باقری نخجوانلو رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Economics%252520%28%252520Bashir%252520Bagheri%252520Nakhjavanloo%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه شبکه های کامپیوتری مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Networks%252520%28%252520Mehdi%252520Molla%252520Motallebi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه مباحث ویژه رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSpecial%252520Topics%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس مباحث ویژه استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه سیستم های عامل علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیک روان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperating%252520Systems%252520%28%252520Alireza%252520Nik%252520Ravan%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه گرافیک کامپیوتری اعظم باستان فرد

استاد استاد : اعظم باستان فرد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Graphics%252520%28%252520Azam%252520Bastan%252520Fard%252520%29.PDF%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس گرافیک کامپیوتری استاد اعظم باستان فرد در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی بابک دربیگی

استاد استاد : بابک دربیگی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FTechnical%252520and%252520Scientific%252520Writing%252520and%252520Speech%252520%28%252520Babak%252520Dorbeigi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد بابک دربیگی در دانشگاه آزاد کرج که برای نیم سال دوم…

جزوه مدارهای منطقی محمود جعفری نژاد

استاد استاد : محمود جعفری نژاد رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۸ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLogical%252520Circuits%252520%28%252520Mahmoud%252520Jafari%252520Nezhad%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه اصول طراحی کامپایلر ساناز الماسی

استاد استاد : ساناز الماسی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۷ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDesign%252520Principles%252520for%252520Compiler%252520%28%252520Sanaz%252520Almasi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه برنامه سازی پیشرفته رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۲۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAdvanced%252520Programming%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه جدید درس برنامه سازی پیشرفته استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها بهناز نحوی

استاد استاد : بهناز نحوی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۰۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAnalysis%252520and%252520Design%252520Of%252520Systems%252520%28%252520Behnaz%252520Nahvi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال آیدا خورشید طلب

استاد استاد : آیدا خورشید طلب رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FVHDL%252520%28%252520Ayda%252520Khorshid%252520Talab%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه کامل درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال استاد آیدا خورشید طلب در دانشگاه آزاد کرج . لازم به ذکر است که جواب تمرین ها هم در…

جزوه ریز پردازنده حمیدرضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FMicroprocessor%252520%28%252520Hamidreza%252520Shemirani%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه دست نویس درس ریز پردازنده استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج . با تشکر از سرکار خانم کبیری برای ارسال جزوه .

جزوه ساختمان های داده رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Structures%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه جدید درس ساختمان های داده استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ –  ۹۷ می‌ باشد .

جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FComputer%252520Fundamentals%252520and%252520Programming%252520%28%252520Amine%252520Amini%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی استاد امینه امینی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه هوش مصنوعی محمدرضا سرشار

استاد استاد : محمدرضا سرشار رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۷۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FArtificial%252520Intelligence%252520%28%252520Mohammadreza%252520Sarshar%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه سیگنال ها و سیستم ها حسین ملهم

استاد استاد : حسین ملهم رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۳۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSignals%252520And%252520Systems%252520%28%252520Hossein%252520Molhem%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می‌ باشد .

جزوه پایگاه داده ها رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Base%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه شیوه ارائه مطالب علمی و فنی علی ایزدی

استاد استاد : علی ایزدی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۱۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FTechnical%252520And%252520Scientific%252520Writing%252520And%252520Speech%252520%28%252520Ali%252520Izadi%252520%29.pptx%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ( روش پژوهش و ارائه ) استاد علی ایزدی در نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه آزمایشگاه پایگاه داده ها ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FDatabases%252520Lab%252520%28%252520Sasan%252520Harifi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد.

جزوه آزمایشگاه سیستم عامل ساسان حریفی

استاد استاد : ساسان حریفی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperating%252520System%252520Lab%252520%28%252520Sasan%252520Harifi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس آزمایشگاه سیستم عامل استاد ساسان حریفی در دانشگاه آزاد کرج.

جزوه نظریه زبان ها و ماشین ها جواد محمد زاده

استاد استاد : جواد محمد زاده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FLanguage%252520Theory%252520And%252520Cars%252520%28%252520Javad%252520Mohammadzade%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه مباحث ویژه علیرضا نیکروان

استاد استاد : علیرضا نیک روان رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۹۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSpecial%252520Topics%252520%28%252520Alireza%252520Nikravan%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس مباحث ویژه استاد علیرضا نیک روان می‌ باشد .

جزوه مبانی داده کاوی امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۵۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Mining%252520Basics%252520%28%252520Amine%252520Amini%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می‌ باشد .

جزوه هوش مصنوعی محسن میرحسینی

استاد استاد : محسن میرحسینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۸۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FArtifical%252520Inelligence%252520%28%252520Mohsen%252520Mir%252520hosseini%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس هوش مصنوعی استاد محسن میرحسینی در دانشگاه آزاد کرج

جزوه هوش مصنوعی علی سلیمانی

استاد استاد : علی سلیمانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۰۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FArtificial%252520Intelligence%252520%28%252520Ali%252520Soleymani%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس هوش مصنوعی استاد علی سلیمانی در دانشگاه آزاد کرج

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها فریبا صالحی

استاد استاد : فریبا صالحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱‍۰۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAnalysis%252520And%252520Design%252520Of%252520Systems%252520%28%252520Fariba%252520Salehi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی در دانشگاه ازاد کرج.

جزوه تحلیل و طراحی سیستم ها امینه امینی

استاد استاد : امینه امینی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۸۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAnalysis%252520And%252520Design%252520Of%252520Systems%252520%28%252520Amine%252520Amini%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس تحلیل و طراحی سیستم ها در دانشگاه آزاد کرج

جزوه برنامه سازی پیشرفته هادی صبوحی

استاد استاد : هادی صبوحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۶۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FAdvanced%252520Programming%252520%28%252520Hadi%252520Sabouhi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس برنامه سازی پیشرفته استاد هادی صبوحی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه پایگاه داده ها جواد محمد زاده

استاد استاد : جواد محمد زاده رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۸ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FData%252520Base%252520%28%252520Javad%252520Mohammadzadeh%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس پایگاه داده ها استاد جواد محمد زاده در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال حمید رضا شمیرانی

استاد استاد : حمیدرضا شمیرانی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۸۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FVHDL%252520%28%252520Hamidreza%252520Shemirani%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال استاد حمیدرضا شمیرانی در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه مبانی رایانش امن مهدی ملامطلبی

استاد استاد : مهدی ملامطلبی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSecure%252520Computing%252520Basics%252520%28%252520Mahdi%252520Mollamotallebi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس مبانی رایانش امن استاد مهدی ملامطلبی در دانشگاه آزاد کرج

جزوه سیستم عامل ساناز الماسی

استاد استاد : ساناز الماسی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۵۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperating%252520System%252520%28%252520Sanaz%252520Almasi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس سیستم عامل استاد ساناز الماسی در دانشگاه آزاد کرج  

جزوه هوش مصنوعی رضا فتحی

استاد استاد : رضا فتحی رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۹۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FArtifical%252520Inelligence%252520%28%252520Reza%252520Fathi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس هوش مصنوعی استاد رضا فتحی در دانشگاه آزاد کرج