کتاب و حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا

مؤلف مؤلف :  اینکروپرا رشته رشته : مهندسی مکانیک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۳۸۴ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252Fbook.Fundamentals%252520of%252520Heat%252520and%252520Mass%252520Transfer.zip%7C%7C%7C }}توضیحات کتاب و حل المسائل انتقال حرارت اینکروپرا به زبان اصلی

جزوه روش های تولید سجاد خیشه

استاد استاد : سجاد خیشه رشته رشته : مهندسی مکانیک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FManufacturing%252520Processes%252520%28%252520Sajjad%252520Khishe%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه زبان تخصصی کامبیز رضاپور

استاد استاد : کامبیز رضاپور رشته رشته : مهندسی مکانیک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FTechnical%252520Language%252520%28%252520Kambiz%252520Reza%252520Pour%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه و ترجمه درس زبان تخصصی استاد کامبیز رضاپور در دانشگاه آزاد کرج .

جزوه دینامیک ماشین ها علی اسدی

استاد استاد : علی اسدی رشته رشته : مهندسی مکانیک تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۷۰ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FCar%252520Dynamics%252520%28%252520Ali%252520Asadi%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس دینامیک ماشین ها استاد علی اسدی در دانشگاه آزاد کرج .