جزوه تئوری احتمالات سعید بهشتی

استاد استاد : سعید بهشتی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FProbability%252520Theory%252520%28%252520Saeed%252520Beheshti%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس تئوری احتمالات استادسعید بهشتی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه تحقیق در عملیات ۲ مجید زهره بندیان

استاد استاد : مجید زهره بندیان رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۵۶ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperations%252520Research%2525202%252520%28%252520Majid%252520Zohre%252520bandian%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه جدید که مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه برنامه ریزی حمل و نقل امیر اقسامی

استاد استاد : امیر اقسامی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۲۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FTransportation%252520Planning%252520%28%252520Amir%252520Aghsami%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه برنامه ریزی تعمیر و نگهداری امیر اقسامی

استاد استاد : امیر اقسامی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FMaintenance%252520Planning%252520%28%252520Amir%252520Aghsami%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس برنامه ریزی تعمیر و نگهداری استاد امیر اقسامی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه اقتصاد مهندسی امیر اقسامی

استاد استاد : امیر اقسامی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۴۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Economy%252520%28%252520Amir%252520Aghsami%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Statistics%252520and%252520Probabilities%252520%28%252520Ahmad%252520Hakimi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه جدید درس آمار و احتمالات مهندسی استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیمسال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه محاسبات عددی فاطمه محمودی کلیان

استاد استاد : فاطمه محمودی کلیان رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۳۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FNumerical%252520Calculations%252520%28%252520Fatemeh%252520Mahmoudi%252520Kolian%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریس شده درس محاسبات عددی استاد فاطمه محمودی کلیان در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه کنترل کیفیت آماری احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FStatistical%252520Quality%252520Control%252520%28%252520Ahmad%252520Hakimi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه تدریسی درس کنترل کیفیت آماری استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه علم مواد سجاد خیشه

استاد استاد : سجاد خیشه رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۳ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FScience%252520Materials%252520%28%252520Sajjad%252520Khishe%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می‌ باشد .

جزوه تحقیق در عملیت ۱ احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۵ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FOperations%252520Research%2525201%252520%28%252520Ahmad%252520Hakimi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درسی تایپ شده تحقیق در عملیات ۱ استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد واحد کرج .

جزوه ایمنی و بهداشت صنعتی امیر لشگری

استاد استاد : امیر لشگری رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۱ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FSafety%252520And%252520Industrial%252520Hygiene%252520%28%252520Amir%252520Lashgari%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه کارگاه عمومی جوشکاری سعید محسنی

استاد استاد : سعید محسنی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۱۲ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FWelding%252520Workshop%252520%28%252520Saeed%252520Mohseni%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مربوط به درس کارگاه عمومی جوشکاری استاد سعید محسنی در دانشگاه آزاد کرج .