جزوه آمار و احتمالات مهندسی احمد حکیمی

استاد استاد : احمد حکیمی رشته رشته : مهندسی صنایع تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۶۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Statistics%252520and%252520Probabilities%252520%28%252520Ahmad%252520Hakimi%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه جدید درس آمار و احتمالات مهندسی استاد احمد حکیمی در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیمسال اول ۹۹ – ۹۸ می باشد .

جزوه آمار و احتمالات مهندسی زهره وزیری

استاد استاد : زهره وزیری رشته رشته : عمومی تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۷۹ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FEngineering%252520Statistics%252520and%252520Probabilities%252520%28%252520Zohre%252520Vaziri%252520%29.pdf%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه درس آمار و احتمالات مهندسی استاد زهره وزیری در دانشگاه آزاد کرج که مربوط به نیم سال دوم ۹۸ – ۹۷ می باشد .

جزوه آمار و احتمالات مهندسی مرتضی خدابین

استاد استاد : مرتضی خدابین رشته رشته : مهندسی کامپیوتر تاریخ انتشار تاریخ انتشار : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ تعداد صفحات تعداد صفحات : ۸۷ {{ vc_btn: title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF&style=3d&color=vista-blue&align=center&button_block=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fdl2.bepasid.com%252FJozavat%252FStatistics%252520And%252520Engineering%252520Possibilities%252520%28%252520Morteza%252520Khodabin%252520%29.rar%7C%7C%7C }}توضیحات جزوه مورد استفاده برای درس آمار و احتمالات مهندسی استاد مرتضی خدابین در دانشگاه آزاد کرج